آدرس:

تلفن:   03142456132    ,    03142456131   

فاکس:  03142456133

 

ایمیل:  info@sattariquarry.com  

 

وب سایت: www.sattariquarry.com       ,     www.sattariquarry.ir