غرفه برگزیده نمایشگاه بین المللی سنگ تهران سال۹۵ (گروه معادن سنگ ستاری)

گروه معادن سنگ ستاری افتخار دارد که غرفه ی برگزیده ی نمایشگاه بین المللی سنگ تهران در سال ۹۵ گردیده است.