بازدید وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت آقای مهندس نعمت زاده از غرفه گروه معادن سنگ ستاری،هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

بازدید آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت از غرفه گروه معادن سنگ ستاری واقع در هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران،سالن38،پس از مراسم افتتاحیه نمایشگاه روز دوشنبه 29/04/94 با سپاس فراوان از آقای مهندس نعمت زاده و گروه محترم همراه ایشان. گروه معادن سنگ ستاری.