بازدید آقای دکتر ستاری از پروژه های ساختمانی خارج کشور

بازدیدآقای دکترستاری ازبیش از یکصد پروژه ساختمانی خارج ازکشورکه تامین کلیه سنگهای ساختمانی داخل وخارج آنها به عهده گروه معادن وکارخانجات ستاری میباشد۰