اخذ عنوان واحد موفق معدني استان خراسان شمالي در سال 1393

اهداي لوح سپاس به آقاي غلامرضا ستاري مديريت محترم گروه معادن سنگ ستاري ،

تحت عنوان : واحد موفق معدني استان خراسان شمالي .

با سپاس از کليه مسئولين محترم استان خراسان شمالي.

(گروه معادن سنگ ستاري)